» Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 28 лютого 2019 року №78

Розпорядження районної державної адміністрації від 28 лютого 2019 року №78

Автор: admin1 от 1-03-2019, 15:38
 (голосів: 0)

Про Колегію районної

державної адміністрації

 

 

Відповідно до статей 6 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 «Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1270 «Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про Колегію районної державної адміністрації, що додається.

2. Затвердити склад Колегії районної державної адміністрації згідно з додатком. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 червня 2013 року № 181 «Про Колегію районної державної адміністрації».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації.

 

 

  Голова                                                                                        А. І. Шевкенич

 

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

28 лютого 2019 року  № 78

 

СКЛАД

Колегії районної державної адміністрації

 

1. ШЕВКЕНИЧ

    Андрій Іванович               - голова районної державної адміністрації, голова Колегії

 

2. ЩЕРБА  

    Руслан   Миколайович     -   перший   заступник    голови    районної   державної       

                                                   адміністрації, заступник голови Колегії;

 

3. КУЛИНЯК

    Степан Львович                - керівник апарату районної державної адміністрації,

                                                  секретар Колегії

 

                                                           Члени Колегії:

 

4. ХАНАС

    Володимир Йосипович    - заступник голови районної державної адміністрації

 

5. БІЛАС

    Андрій  Іванович              - начальник  Дрогобицького   ВП  ГУ НП  у   Львівській   області              

                                                 (за згодою)

 

6. КОВАЛЬ 

    Степан  Іванович              - голова Асоціації  сільських,  селищних  рад  Дрогобицького

                                                 району (за згодою)

 

7. СІКОРА

    Михайло Миколайович   - голова районної ради (за згодою)

 

8. МАЛАХІВСЬКИЙ

    Юрій Володимирович     - Прокурор Дрогобицької місцевої прокуратури (за згодою)

 

9. ПІНЧАК

    Микола Йосипович          - голова ТзОВ “Волощанське”(за згодою)

 

10. КОРЖ

       Руслан Дмитрович        - начальник Дрогобицького управління ГУ ДФС у Львівській  

                                                 області (за згодою)

 

11. ТАНЧУК

       Роман Володимирович - голова ФГ “Ромалін” (за згодою)

 

12.  МАТЯШОВСЬКИЙ

       Василь Миколайович    - директор ДП “Дрогобицький лісгосп” ( за згодою)

 

   Керівник апарату                                                                             С. Л. Кулиняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови

райдержадміністрації

28 лютого 2019 року  № 78

 

 

Положення

про Колегію районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.   Це   Положення  визначає  загальні  засади  утворення  і діяльності Колегії  районної державної адміністрації.
2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для  підготовки рекомендацій  щодо  виконання  районною державною адміністрацією своїх                завдань, погодженого  вирішення  питань, що належать  до її компетенції, та для  колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій і цим Положенням.
4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.
 
 
ІІ. Функції колегії
 
5. Колегія районної державної адміністрації:
5.1. обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів   діяльності  районної державної адміністрації; 
5.2. розглядає пропозиції щодо: 
- удосконалення законодавства;
- забезпечення  співпраці з центральними органами  виконавчої  влади,            Львівською обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань; 
- розширення міжнародного співробітництва у відповідній галузі 
(сфері діяльності) на території Дрогобицького району;
- формування та реалізації  державної  політики  у  відповідній 
галузі (сфері діяльності) на території Дрогобицького району.

5.3. обговорює прогнози  і  програми  соціально-економічного та культурного розвитку району, інші державні та районні програми та визначає шляхи їх реалізації;
5.4. розглядає   питання   про   стан   дотримання  фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5.5. розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  сфери  їх управління;
5.6. аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина; 
5.7. розглядає результати роботи районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  сфери  їх управління, а також інших підприємств, установ та організацій   незалежно   від   форми  власності  і підпорядкування  (в  межах  компетенції); 
5.8. аналізує стан дотримання законодавства з питань державної 
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
5.9. розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, 
покладених  на районну державну адміністрацію.


ІІІ. Склад колегії
 
6.  До  складу  Колегії  входять:

- голова районної державної адміністрації (голова Колегії), його перший заступник та заступник голови (за посадою), керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації;

- у разі потреби - керiвники територiальних органiв виконавчої влади (за згодою), представники інших державних органів, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До  складу  колегії районної державної адміністрації за пропозицією громадських   об’єднань,  творчих  спілок,  підприємств,  наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники. 
7. Кількісний   та   персональний  склад  Колегії  визначається головою районної державної адміністрації. 
                    ІV. Організація роботи колегії
 
 8.   Організаційною   формою  роботи  Колегії  є  засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її головою. 

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

9. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого головою Колегії  плану роботи на півріччя (рік), у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні  за  підготовку і  подання  матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план роботи Колегії розсилається членам Колегії, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, керiвникам територiальних органiв виконавчої влади, представникам інших державних органів, посадовим особам органів місцевого самоврядування.

 11. Додаткові питання до затвердженого плану роботи Колегії 
можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за
рішенням голови Колегії.
 12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначається головою Колегії. 

 13. Підготовка  проекту  порядку  денного  засідання  Колегії згідно  із  затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій  здійснює відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації, який  не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.

14. На розгляд Колегії подаються: 
14.1. проект порядку денного  засідання  Колегії  з  визначенням доповідача, співдоповідачів і тих, хто виступатиме з кожного питання; 
14.2. довідки  з  питань  порядку  денного  засідання  Колегії з 
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
14.3. проекти рішень Колегії та розпоряджень чи доручень голови районної державної адміністрації на виконання цих рішень;
14.4. список членів колегії; 
14.5. список запрошених осіб, яка виявили бажання взяти участь в 
обговоренні   питань   порядку   денного   засідання  Колегії,  із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
14.6. довідкові  матеріали  (розрахунки,  статистичні матеріали, звіти,  діаграми, таблиці тощо),  які  безпосередньо  стосуються порядку денного. 
        15. Членам  колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Підготовку матеріалів на засідання Колегії забезпечують структурні підрозділи районної державної адміністрації, територiальні органи виконавчої влади, представники інших державних органів, посадові особи органів місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації, відповідальні за підготовку. Персональну відповідальність за якість, відповідність підготовлених матеріалів і своєчасність подання їх до відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації несуть заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

17. Відповідальні за підготовку матеріалів, не пізніше як за 5 днів до початку засідання Колегії подають до відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації такі матеріали з питань, що виносяться на розгляд Колегії:

17.1. Проекти рішень, що їх завізували керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, відповідальний за підготовку матеріалів, начальник загального відділу, начальник відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації та начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків і відповідні проекти розпоряджень або доручень голови районної державної адміністрації, завізовані в установленому порядку.

17.2.Довідки (за потреби статистичні матеріали) з викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій, підписані керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації, відповідального за підготовку матеріалів.

17.3. Тези до вступного слова голови районної державної адміністрації з висвітленням позитивних моментів і упущень в роботі галузі із зазначенням господарюючих суб’єктів, завізовані керівником підрозділу, відповідального за підготовку питання та заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов'язків);

17.4. Списки запрошених та тих, хто виступає, підписані керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації, відповідального за підготовку матеріалів, погоджені з першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації.

17.5. З питать, що виносяться на розгляд Колегії в порядку інформування, структурні підрозділи районної державної адміністрації, відповідальні за підготовку матеріалів, подають до  відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації проекти доручень або розпорядження, які завізували керівник відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, довідки, списки запрошених і тих, хто виступає.

17.6. Усі матеріали необхідно подавати у друкованому та електронному вигляді.

17.7. Також, за потреби, подають відповідний презентаційний матеріал, підписаний керівником структурного підрозділу, відповідального за підготовку матеріалів.

Презентаційний матеріал необхідно подавати за один день до проведення засідання Колегії. Разом з електронним варіантом презентації подавати підписаний виконавцем паперовий варіант (ідентичний з електронним), у якому повинні бути вказані прізвище та ініціали виконавця, його контактні телефони.

17.8. З метою погодженого розгляду питань, що виносяться на розгляд Колегії, які належать до повноважень районної державної адміністрації, і торкаються інтересів населення району чи певної адміністративно-територіальної одиниці, мають важливе значення для їх соціально-економічного та культурного розвитку тощо, проводиться публічне обговорення.

17.8.1. Рішення про проведення публічного обговорення приймає голова районної державної адміністрації за власного ініціативою чи на підставі звернення заступника голови райдержадміністрації, про що зазначається в плані роботи Колегії.

17.8.2. Організація проведення публічного обговорення покладається на структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів на засідання Колегії, контроль - на заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

17.8.3. Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів на засідання Колегії, розробляє план проведення публічного обговорення, у якому зазначає:

- верстви та групи населення, з якими необхідно провести обговорення;

- результати, яких необхідно досягти;

- заходи, які потрібно вжити для проведення публічного обговорення;

- термін проведення обговорення.

17.8.4.Публічне обговорення проводиться шляхом:

- опублікування у друкованих засобах масової інформації проектів рішень Колегії з питань, що виносяться на публічне обговорення;

- розміщення проектів рішень Колегії з питань, що виносяться на публічне обговорення, та відповідних довідкових матеріалів на веб-сторінці районної державної адміністрації;

- проведення громадських слухань, "круглих столів", нарад, семінарів;

- проведення прес-конференцій;

- проведення інших заходів, що дозволять визначити ставлення населення району до порушених питань.

17.8.5. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення питання, розглядає структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів на засідання Колегії, узагальнює та враховує під час доопрацювання проекту рішення Колегії та довідкових матеріалів.

17.8.6 Матеріали з питань, що виносилися на публічне обговорення, оформляють відповідно до п.п. 16 та 17.

18. Відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, здійснює експертизу матеріалів, поданих структурним підрозділом районної державної адміністрації, відповідальним за підготовку, та подає відповідні висновки заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату - секретареві Колегії.

19. Відповідальні за підготовку питання на засідання Колегії узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

20. Відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації формує план проведення засідання Колегії та спільно із відповідальними за підготовку матеріалів, забезпечує повідомлення запрошених на засідання Колегії про місце, час, порядок денний засідання.

 

V. Порядок проведення засідання Колегії

 

21. Засідання Колегії веде голова районної державної адміністрації - голова Ко­легії, а в разі його відсутності - перший заступник голови райдержадміністрації або особа, на яку покладено виконання обов’язків голови районної державної адміністра­ції.

22. Засідання Колегії є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж одна друга від загальної кількості членів Колегії.

23. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції в письмовій формі.

24. Рішення Колегії затверджують члени Колегії шляхом голосування.

25. Члени Колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

26. Члени Колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, бе­руть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

27. Голова Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань поряд­ку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) під­готовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

28. За підсумками обговорення Колегія ухвалює рішення, у якому дається оцінка стану справ з обговорюваного питання, рекомендації відповідним посадовим особам, органам місцевого самоврядування, окремим територiальним органам виконавчої влади щодо прийняття тих чи інших рішень, вжиття необхідних заходів, визначення найважливіших напрямів дія­льності.

29. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

30. Голова Колегії може приймати рішення про застосовування процедури таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосуван­ня.

31. У разі проведення спільних засідань Колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Коле­гії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

32. Після засідання Колегії відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, спільно із відповідальними за підготовку матеріалів на засідання Колегії, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо голова Колегії не встановлює інший термін) проекти рішень Колегії, доручень чи розпоряджень голови районної державної адміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації, територiальних органiв виконавчої влади, членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд голови Колегії. Доопрацьовані рішення Колегії, доручення та розпорядження візуються в такому ж порядку, як і їх проекти.

33. Протоколювання засідань Колегії, а в разі необхідності, стенографування (технічний запис) здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

34. За результатами засідання Колегії оформляється протокол, який подають до відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації. У протоколі засідання Колегії вказують дату і час проведення засідання, прізвища, імена та по батькові присутніх членів Колегії та запрошених, їх посади, перелік питань, що розглядалися, прізвища, ініціали доповідачів, промовців, їх посади та короткий зміст виступів. Протокол засідання підписує голова Колегії, а в разі його відсутності заступник голови Колегії - перший заступник голови райдержадміністрації або особа, на яку покладено виконання обов'язків голови районної державної адміністрації та секретар Колегії.

35. Відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації подає на підпис (візування) керівнику апарату районної державної адміністрації-секретареві Колегії протокол засідання Колегії.

Керівник апарату районної державної адміністрації - секретар Колегії подає голові районної державної адміністрації матеріали засідання Колегії на підпис.

36. Рішення Колегії підписує голова Колегії, а в разі його відсутності - його заступник. Рішення Колегії та довідковий матеріал є невід’ємною частиною протоколу. Рішення Колегії мають свій бланк, дату прийняття та реєстраційний номер.

37. Рішення спільних засідань Колегій оформляються протоколами, які підписують голови та секретарі відповідних Колегій.

38. За результатами засідання Колегії голова райдержадміністрації може давати доручення, які зазначаються у протоколі та оформляються на відповідному бланку.

39. Рішення Колегії, як правило,  реалізовуються шляхом видання розпорядженнями або дорученнями голови районної державної адміністрації.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами Колегії під час прийняття рішення, голова районної державної адміністрації приймаючи рішення, доповідає у разі потреби про розбіжності, що виникли, Колегії районної державної адміністрації.      

Рішення Колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження чи доручення голови районної державної адміністрації).           

40. Загальний відділ апарату райдержадміністрації доводить згідно з планом розсилки, підготовленим відділом організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, рішення Колегії до її членів, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, керiвників територiальних органiв виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів райдержадміністрації.

41. За результатами засідання Колегії може проводитися брифінг для представників засобів масової інформації. Матеріали для брифінгу готує відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

Ухвалені на засіданні Колегії рішення можуть надаватися для опублікування в засобах масової інформації.

42. Множення матеріалів засідання Колегії забезпечує загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

43. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у загальному відділі апарату районної державної адміністрації.

44. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється апаратом районної державної адміністрації.

 

VI. Контроль за виконанням рішень Колегії

 

45. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації та заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

46. За потреби Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua