» Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 03 лютого 2016 року №19

Розпорядження районної державної адміністрації від 03 лютого 2016 року №19

Автор: admin1 от 5-02-2016, 12:35
 (голосів: 0)

Про  районну комісію

для розгляду питань, пов’язаних

із встановленням статусу

учасника війни

 

Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 року №458 “Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 року №739  “Питання надання статусу учасника війни деяким особам”:

1. Затвердити посадовий склад комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням  статусу учасника війни, що додається.

2. Затвердити положення про Комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням  статусу учасника війни, що додається.

3. Контроль   за   виконанням   розпорядження   покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Шутка В.А.

 

 

 

 Голова                                                                                                               М.Е.Лісогор        

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

03 лютого 2016  № 19       


ПОЛОЖЕННЯ
про районну комісію з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни 

1. Положення про районну комісію з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни (далі - Положення) регламентує порядок створення і діяльність комісії щодо встановлення статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією 1941 - 1945 років  (пункт 2 статті 9 вищевказаного Закону), а також встановлення статусу учасника війни працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення (пункт 13 статті 9 вищевказаного Закону).

2. Статус учасників війни, на яких поширюється чинність Закону України  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон), у разі відсутності необхідних документів, що підтверджують факт роботи в період війни, а також встановлення статусу учасника війни працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, встановлюється районною комісією з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни (далі - комісія).

Громадянам, які не є пенсіонерами, або які одержують іншу виплату замість пенсії, статус учасника війни встановлюється комісією при управлінні праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання.

3. У своїй діяльності комісія керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами Міністерства соціальної політики України та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

4. Комісія організовує прийняття заяв, документів та інших доказів громадян, їх розгляд, веде облік цих документів та приймає рішення щодо надання або відмови у наданні статусу учасника війни.

Комісія несе відповідальність за прийняті нею  рішення. Рішення комісії з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, оформлюється за формою, наведеною в додатку 1, підписують голова разом із членами комісії та скріпляють їх гербовою печаткою управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

5. Комісія зобов'язана уважно вивчити документи, заслухати пояснення громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів і громадських організацій, рад ветеранів, дослідити інші докази, надати допомогу громадянам у розшуку документів, інших доказів, необхідних для встановлення статусу учасника війни, та в 10-денний термін з дня подання документів прийняти відповідне рішення, про що інформувати громадянина.

Комісія в обов'язковому порядку приймає документи та розглядає питання встановлення статусу учасника війни на своєму засіданні.

7. Підставою для встановлення комісією статусу учасника війни можуть бути довідки, що підтверджують факт роботи в період війни, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, висновки медико-соціальних експертних комісій, посвідчення, атестати, характеристики, евакуаційні листи, документи держав, з якими підписані міжнародні угоди, довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та слідства, довідки партизанських загонів, підпільних груп, акти, довідки заготівельних організацій, кооперативних об'єднань, управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів державної влади та громадських організацій, дані погосподарських книг, довідки архівів та інших органів, посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та інші документи.

 Підставою для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а також документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

Перелік державних нагород колишнього СРСР, нагородження якими за заслуги в роки Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією дає право на встановлення статусу учасника війни, наведено в додатку 2.

8. У разі відсутності документів та інших доказів у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, визначеними в Орієнтовному переліку поважних причин, що враховуються при відсутності необхідних документів заявника, наведеному в додатку 3, факт роботи в період війни підтверджується показаннями не менше двох свідків. Показання свідків оформлюються протоколом опитування свідків для встановлення статусу учасника війни в роки війни, що складається комісією за формою, наведеною у додатку 4.

Свідками можуть бути особи, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі колгоспі) або в одній системі, або в одному населеному пункті і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Свідками можуть бути також особи, які підтверджують факт роботи заявника і мають документи (підтвердження) про факт свого перебування на підприємстві, в установі, організації, де працювала особа, про яку вони свідчать.

Крім того, свідками також можуть бути особи, які є ветеранами війни, статус учасника війни яким (про факт їх роботи за час, про який вони свідчать) встановлено показаннями свідків.

Показання свідків, які проживають на території інших держав колишнього СРСР, оформлюється у довільній формі з засвідченням підпису свідка в установленому законом порядку. Підтвердження факту роботи цих свідків є обов'язковим.

9. У разі виникнення спірних питань комісія зобов'язана подати матеріали зі своїми пропозиціями і рекомендаціями для розгляду до  обласної комісії у 10-денний термін з дня прийняття рішення.

10. Рішення комісії щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в особистих, у тому числі пенсійних, справах громадян і в окремих справах загального діловодства як обов'язкові документи.

За поданням комісії управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації видає учасникам війни посвідчення в порядку та за формою, що затверджені.

Передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”  пільги надаються з моменту прийняття рішення комісією про надання статусу учасника війни.

Скарги громадян на рішення комісії подаються у порядку підлеглості вищому органу, що не позбавляє громадянина права звернутися безпосередньо до суду.

11. Статус учасника війни особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, може бути встановлений лише за наявності документів та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період війни.

12. Статус учасника війни особам, визначеним у пункті 2 статті 9 Закону, які в період Великої  Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією 1941 - 1945 років працювали в тилу в індивідуальних сільських господарствах, установлюється на підставі посвідчень, актів, довідок заготівельних організацій, управлінь сільського господарства, органів місцевої влади, уповноважених державних органів та громадських організацій; даних погосподарських книг, довідок, виданих архівами та іншими органами, а також рішень зборів селян та показань свідків.

Статус учасника війни особам, які навчались в період війни у вищих, середніх спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладах, установлюється у разі наявності архівних документів про залучення під час навчання до роботи в народному господарстві, направлення на практичні роботи. Підставою для встановлення статусу учасника війни в цьому разі може бути наказ (інший документ) по навчальному закладу про залучення до роботи, а також документ, що підтверджує факт навчання студента або учня у цьому навчальному закладі, або показання свідків.

13. При розгляді питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, комісія може брати до уваги документи інших держав, які в установленому порядку підтверджені державними органами колишнього СРСР, України або міжнародними угодами.

 


 


Додаток 1
до Положення про районну комісію з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни

 

РІШЕННЯ
комісії з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни 

"___" ____________ 20__ рік

 №_______Комісія __________________________________________________________

Гр. ______________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Голова комісії

 

___________________________
                               (прізвище, ініціали)

Члени комісії

___________________________
                                (прізвище, ініціали)

 

 

Встановити (відмовити у встановленні) статус учасника війни
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                                                                       (підстава)

 

 

 

 

 

М.П.

До

Д

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про районну комісію з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни

 

Перелік державних нагород колишнього Союзу РСР, нагородження якими в роки Великої Вітчизняної війни і війни з імперіалістичною Японією дає право на встановлення статусу учасника війни

I. Ордени, отримані в роки війни та післявоєнний період за особистий внесок у досягнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років і війні з імперіалістичною Японією.

II. Медалі:

1. “За відвагу”

2. Медаль Ушакова

3. “За бойові заслуги”

4. Медаль Нахімова

5. “За трудову доблесть”

6. “За трудову відзнаку”

7. “За оборону Ленінграда”

8. “За оборону Москви”

9. “За оборону Одеси”

10. “За оборону Севастополя”

11. “За оборону Сталінграда”

12. “За оборону Києва”

13. “За оборону Кавказу”

14. “За оборону Радянського Заполяр'я”

15. “За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.”

16. “За перемогу над Японією”

Продовження додатка  2

17. “За самовіддану працю під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр.”

18. “30 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.”

19. “40 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.”

20. “30 років Радянської Армії і флоту 1918 - 1948 рр.”

 


 

 

Додаток 3
до Положення про районну комісію з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни

 

Орієнтовний перелік поважних причин, що враховуються при відсутності необхідних документів заявника

 

1) Стихійне лихо;

2) аварії, катастрофи;

3) епідемії, епізоотії;

4) воєнні дії;

5) пожежі;

6) ліквідація підприємств, установ, організацій;

7) відсутність правонаступника;

8) незбереження архіву з невідомих причин;

9) недбале зберігання документів;

10) інші.


 

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

03 лютого 2016  № 19

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

комісії з розгляду питань, пов’язаних із встановленням

статусу учасника війни

 

Голова комісії      -       керівник управління праці та соціального захисту

                                      населення райдержадміністрації

 

Заступник голови  -       заступник керівника управління праці та соціального  

комісії                           захисту  населення райдержадміністрації

                                     Кінець форми

Секретар комісії    -       провідний спеціаліст відділу з обслуговування  інвалідів,   ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

                                    ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Керівник архівного відділу райдержадміністрації

Начальник відділу обліку і звітності – головний бухгалтер фінансового управління райдержадміністрації

Керівник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Провідний спеціаліст відділення забезпечення Дрогобицько-Бориславського ОРВК

Начальник відділу Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області

Заступник начальника Дрогобицького МВ УСБУ у Львівській області

Начальник відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду у м.Дрогобичі та Дрогобицькому районі

Голова громадської організації  “Всеукраїнське об’єднання учасників АТО”

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua